Als het regent in de sector voor personen met een handicap, dan druppelt het in de woonzorg

De dienstverlening aan personen met een handicap moet evolueren in de richting van multifunctionele dienstverleningscentra, die soepel op de diverse ondersteuningsvragen kunnen inspelen. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering principieel de besluiten goed over de erkenning en subsidiëring van MultiFunctionele Centra voor minderjarige personen met een handicap (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

In de aanloop naar persoonsvolgende financiering is het van belang dat de tussenschotten tussen de verschillende zorgvormen zo veel als mogelijk verdwijnen, zodat het aanbod effectief kan worden aangepast aan de vraag. Dat zal toelaten zorg op maat te leveren, ook bij veranderingen in de zorgvraag na verloop van tijd. Zo is het eenvoudiger om verschillende soorten ondersteuning met elkaar te combineren of deeltijds gebruik te maken van ondersteuning. Ook zal een voorziening bij de opname van gebruikers geen rekening meer moeten houden met de doelgroep van de cliënt omdat alle FAM's alle ondersteuningsfuncties (woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning) mogen bieden aan alle personen met een handicap. Binnen FAM wordt er afgestapt van de vroegere erkenningsvormen (Dagcentrum, Diensten Inclusieve Ondersteuning, Tehuis Niet-Werkenden, Zelfstandig wonen, Begeleid wonen, Beschermd wonen,...). Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuningsfuncties of ook deeltijds van bepaalde ondersteuning kan gebruikmaken. De persoon met een handicap en de zorgaanbieder hebben binnen FAM al meer ruimte om te onderhandelen over welke ondersteuning die persoon wenst en wanneer deze zal worden geboden. Zo ontstaan er meer mogelijkheden, zowel voor de personen met een handicap, alsook voor de voorzieningen die hun personeelsinzet hierop kunnen afstemmen.

Ook de dienstverlening aan minderjarigen met een handicap moet evolueren in de richting van multifunctionele dienstverleningscentra, die soepel op de diverse ondersteuningsvragen kunnen inspelen. In het principieel goedgekeurde besluit Vlaamse regering wordt gedacht aan sterk vereenvoudigde en soepele financieringsregels en de mogelijkheid om de personeelsinzet in functie van de ondersteuningsnoden van effectief opgevangen of begeleide kinderen en jongeren, te organiseren.

FAM en MFC kunnen model staan voor een nieuwe organisatievorm in de woonzorg. Ook woonzorgvoorzieningen zouden moeten gestimuleerd worden om, in een regelluwe omgeving uit te groeien tot multifunctionele woonzorgcentra (MFWC). Na structurele verankering in de regelgeving zouden geen erkenningen meer worden verleend voor de huidige afzonderlijke woonzorgvoorzieningen(woonzorgcentrum, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dagverzorgingscentrum, kort verblijf, lokaal dienstencentrum,..). Door het verdwijnen van tussenschotten zou het zorgaanbod pas echt op maat van de zorgvrager kunnen worden aangeboden(geïntegreerde indicatie, geïntegreerd aanbod, flexibel aangepast aan wisselende zorgvragen). Het opheffen van de verschillende woonzorgvoorzieningen, normen en personeelskaders zou niet alleen tot een vermindering van administratieve last leiden, maar via een systeem van personeelspunten ,in functie van de zorgzwaarte, sociale ondernemers meer ruimte geven om de middelen die ze ter beschikking hebben creatiever, efficiënter en beter in te zetten en zo met dezelfde middelen meer mensen te ondersteunen. Bron: Perspectief 20/20