Dringend nood aan indicatoren voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dringend nood aan indicatoren voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat het aanbod en de meerwaarde van gezinszorg en aanvullende thuiszorg zowel bij burgers, studenten maatschappelijk werk, welzijnswerkers en andere zorgverleners nog onvoldoende bekend zijn. De sector gezinszorg heeft er alle belang bij om deze meerwaarde op een objectieve, transparante manier aan te tonen. Daarenboven hebben ook cliënten recht op een objectieve, transparante communicatie over de kwaliteit van de aangeboden zorg. Het lijkt mij dan ook evident dat er op korte termijn, naar het voorbeeld van de woonzorgcentra, een grootschalige onafhankelijke bevraging van de cliënten van gezinszorg wordt georganiseerd en er ook werk wordt gemaakt van een Vlaams indicatorenproject voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

1° Een enquête over hoe cliënten de kwaliteit van de zorgverlening van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg evalueren

Ondermeer volgende vragen kunnen hierbij aan de respondenten worden voorgelegd (te beantwoorden met 1. Nooit 2. Zelden 3. Soms 4. Meestal 5. Altijd)

-Ik kan in dialoog mijn zorgdoelstellingen bepalen

-Ik krijg inspraak in de opmaak van mijn zorgplan

-Ik kan met een medewerker praten over wat ik graag wil op het einde van mijn leven.

-Wanneer ik onmiddellijk zorg nodig heb, kan ik die krijgen.

-Ik kan zorg krijgen op elk moment dat ik die nodig heb

-Ik word met respect behandeld door de mensen die me helpen en verzorgen.

-Ik kan mijn mening geven zonder bang te zijn voor de gevolgen.

-Ik zou deze dienst anderen aanbevelen

-De zorg en steun die ik krijg helpen me te leven zoals ik wil.

-De medewerkers van de dienst werken goed samen met andere zorgverleners

-Klachten worden snel en goed opgevolgd

2° Een Vlaams indicatorenproject voor diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Ter inspiratie geven wij hier een beperkt overzicht van mogelijke kwaliteitsindicatoren

-% cliënten met een BEL-score hoger dan 35

-Gemiddelde duur (in maanden) waarin zwaar zorg behoevende cliënten (BEL-score hoger dan 35) van gezinszorg genieten

-% cliënten met een handicap

-% cliënten met een psychiatrische problematiek

-% cliënten met dementie

-% cliënten met een laag inkomen (gebruikersbijdrage lager dan 2 euro/uur)

-% cliënten in een palliatieve zorgsituatie

-% cliënten die beriep doen op kraamzorg

-% gepresteerde onregelmatige uren gezinszorg

-De aanwezigheid van een adviesraad van gebruikers en mantelzorgers

-De aanwezigheid van vertegenwoordigers van gebruikers en mantelzorgers in de raad van bestuur van de voorziening?

-% cliënten dat beschikt over een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, dat in overeenstemming is met hun voorkeuren

-% cliënten dat een goede persoonlijke verzorging ervaart

- % cliënten dat vindt dat hun privacy voldoende is beschermd

-% cliënten dat vindt dat klachten goed worden opgevolgd

-% cliënten dat vindt dat ze voldoende inspraak hebben in de zorg en begeleiding die ze krijgen

-Gemiddeld aantal uren vorming per medewerker