​Intervisie een waardevol instrument om je professionele deskundigheid te vergroten


Intervisie is een werkvorm waarbij zorgverleners in (een liefst vaste) groep reflecteren over hun zowel hun materiële, psychologische als spirituele werksituatie. Intervisie is geen collegiale babbel en dient aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden te beantwoorden.

a.Gerichtheid op leren

Het zijn professionele zorgverleners die rond de tafel zitten met hun ervaring die ze willen delen en waaraan elk lid van de groep kan leren. Het is de bedoeling dat alle deelnemers deskundiger worden en de kwaliteit van hun werk vergroten. Bij de reflectie wordt veel nadruk gelegd op verwoordingsarbeid, sympathiserend en kritisch luisteren, vragen naar verheldering en toetsing.

b.Gestructureerd

Er worden afspraken gemaakt over plaats, tijd, lengte en frequentie. De werkwijze wordt vastgelegd en in grote trekken weet elkeen wat hij kan verwachten en waaraan zich te houden. Er is een onthaalmoment, een rondvraag en de focus op een praktijkvraag. Uit de verschillende vragen die voorliggen kunnen er een paar worden opgenomen. Er wordt tijd genomen om terug te blikken op de gevoelens van de deelnemers, op wat geleerd is en nog aan bod zou moeten komen. Er kunnen suggesties worden gedaan voor leerinhouden voor andere leer- en werkvormen: vorming, teambespreking, infosessies, supervisies.

c.Collectief engagement

Het succes van de intervisie hangt af van het totaal engagement van elke deelnemer. Elkeen moet bereid zijn om zijn/haar werk en zichzelf ter sprake te brengen en met een open oor en geest luisteren. Elkeen is ook verantwoordelijk voor het leerproces van zijn/haar collega’s. Om dit te bereiken kan een intervisie slechts plaats vinden in een sfeer van discretie en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen zullen dikwijls beter worden gevonden in een setting extern aan de eigen organisatie en leidinggevenden. DeBeCo & ARANTH organiseert intervisies voor leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen en sectorverantwoordelijken.

Meer info: robert.geeraert@telenet.be