Keurmerk “seniorvriendelijke” ziekenhuizen 2017

De Nederlandse overheid heeft een keurmerk “seniorvriendelijk ziekenhuis” ingevoerd. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten ziekenhuizen aan volgende voorwaarden voldoen:

a.Screening en interventies op geriatrische problemen: (verhoogd risico op) delirium; vallen; ondervoeding, bestaande fysieke beperkingen. Protocollair is vastgelegd dat op alle in de screening geconstateerde risico's en problemen, zo nodig ondersteund door geriatrische deskundigheid, interventies worden ingezet.

b.Beschikbaarheid en inzet van een multidisciplinair geriatrieteam dat ingeschakeld wordt voor poliklinische en klinische behandeling van kwetsbare ouderen (direct of via intercollegiaal consult).

c.Afgestemde onderzoeken: voor oudere patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd wordt actief de mogelijkheid aangeboden om desgewenst onderzoeken zoveel mogelijk op 1 dag te combineren. Er wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de oudere. Waar nodig en/of indien gewenst worden rustpauzes ingelast en wordt begeleiding vanuit het ziekenhuis aangeboden. Het ziekenhuis beschikt bij voorkeur over een dagonderzoekscentrum geriatrie.

d.Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het ziekenhuis beschikt bij voorkeur over multidisciplinaire poliklinieken die gericht zijn op specifieke aandachtspunten bij kwetsbare ouderen, zoals een geheugenpoli.

e.Informatie geven aan de patiënt inz. medicatie en voorkomen heropname: overdracht van een individueel zorgplan

f.Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt. Voor iedere patiënt van 70 jaar of ouder is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de samenwerkende zorgverleners vastgelegd in het behandelplan/zorgplan en/of dossier van de patiënt. Kwetsbare ouderen en hun mantelzorger hebben één vast, professioneel aanspreekpunt gedurende het gehele diagnose- en behandeltraject in het ziekenhuis (over de specialismen heen).

g.Stimuleren van eigen regie en participatie van ouderen: gemeenschappelijke besluitvorming, stimuleren van zelfredzaamheid.

h.Speciale maatregelen op de spoeddienst

i.Zorg voor ouderen is speerpunt voor het beleid. Het ziekenhuis heeft de zorg voor ouderen als een speerpunt benoemd en hiertoe een stuurgroep of ziekenhuiscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het ziekenhuisbreed implementeren van dit speerpunt volgens een vastgesteld plan van aanpak. Onderdeel van dit plan van aanpak is o.a. structurele en ziekenhuisbrede scholing in kennis en kunde van de geriatrie voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij onderzoek en behandeling van patiënten van 70 jaar of ouder. Tevens is er een visie geformuleerd over de positie van de mantelzorger en familieparticipatie. Hierin staat o.a. hoe de mantelzorger (desgewenst) gefaciliteerd kan worden om een functie te vervullen in het zorgproces. Met de clientenraad wordt ieder jaar afgestemd welke verbeterpunten worden opgepakt om het ziekenhuis (nog) seniorvriendelijker te maken. Uit de externe communicatie blijkt dat het ziekenhuis en de medische staf op dit speerpunt aanspreekbare resultaten boeken.

j.Continuïteit van zorg. Het ziekenhuis heeft in samenwerking met de ketenpartners (o.a. thuiszorg, wijkverpleegkundige, huisarts, verpleeghuis) protocollen opgesteld en geïmplementeerd waarmee de continuïteit in de zorg voor (kwetsbare) ouderen wordt geborgd. Er is een duidelijk omschreven ontslagprocedure en nazorgtraject voor (kwetsbare) ouderen. Uitgangspunt van het beleid bij ontslag is dat het ontslag pas in gang is gezet nadat de overdracht van zorg en behandeling met de opvolgend zorgverlener en de mantelzorger is afgestemd.

k.Beleid voor begeleiding in laatste levensfase.

l.Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen

m.Toegankelijkheid, inrichting en gastvrije ontvangst

n.Betrokkenheid van de cliëntenraad: de cliëntenraad van het ziekenhuis: - organiseert minimaal jaarlijks een panel- of spiegelbijeenkomst voor (kwetsbare) oudere patiënten om hun ervaringen in het ziekenhuis te bespreken en te verzamelen. 2 cliëntenraadsleden (bij voorkeur met ervaring als oudere patiënt in het eigen ziekenhuis) nemen deel aan de ziekenhuiswerkgroep die verantwoordelijk is voor het invullen van de zelfevaluatie.