Maak kennis met de winnaars van “WHO Cares”

De winnaars zijn:

  • Almere: “BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes”: een verbinding tussen ruimtelijke en sociale innovatie
  • Almere: Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven
  • Groningen: Care2Share- Oosterparkwijk “op weg naar een Man made Blue Zone”
  • Rotterdam: Who Dares – Carnisse: Herontwikkeling van bestaande woongebieden

Almere: “BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes”: een verbinding tussen ruimtelijke en sociale innovatie

Twee bestaande initiatieven worden gekoppeld voor het realiseren van een nieuwe woonomgeving: KeyRing (of Burenbond) en ‘Hedendaagse Hofjes’. KeyRing is een beproefde Engelse methode om vrijwilligersnetwerken te bestendigen, te versterken en te verbinden aan het professionele zorgnetwerk. De studie Hedendaagse Hofjes laat zien dat het geheim van de 400 jaar oude hofjestypologie stoelt op drie principes: poort, pomp en patroon. Intelligent schakelen van Keyring en Hedendaagse Hofjes kan leiden tot nieuwe huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen. Almere Haven leent zich, als oudste deel van Almere, uitstekend voor deze aanpak: het aandeel ouderen in (sociale) eengezinswoningen groeit. Het project heeft tot doel KeyRing op te zetten met bestaande vrijwilligers- en professionele netwerken en te onderzoeken welke gemeenschappelijke waarden hierbij leidend zijn. De creatie van een waarde-community leidt, met de ruimtelijke principes van het Hedendaagse Hofje, tot een nieuwe, op maat gemaakte woonomgeving

Almere: Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven

Zoeken  naar mogelijkheden om de ‘samenredzaamheid’ van de wijk te versterken en waar nodig te (re)animeren, zodat betaalde zorg- en welzijnsarrangementen maatschappelijk betaalbaar blijven voor wie het nodig hebben. De initiatiefnemers gaan daarom op expeditie met de bewoners van Almere Haven, om te inspireren en om op te halen wat hier werkt. Ze organiseren zes wijkateliers die tezamen de start vormen voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot de eerste samenredzame wijk van Nederland. Zij  We realiseren deze aanpak met steun van lokale smaakmakers, investeren in slimme domotica,  ontzuilen hun activiteiten en werken vraaggestuurd.

Groningen: Care2Share- Oosterparkwijk “op weg naar een Man made Blue Zone”

Care2Share maakt het mogelijk om mensen met een zorgbehoefte langer thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving en creëert betaalbare woonruimte voor nieuwe bewoners in de Oosterparkwijk. Onbenutte woonruimte in de woningen van een zorgbehoevende wordt gebruikt om nieuwe bewoners in de wijk te huisvesten. Door dit ‘deel-wonen’ wordt betaalbare woonruimte geboden aan bijvoorbeeld starters, expats of studenten. Tegelijk worden zorg en ondersteuning betaalbaar en persoonlijk. De omgeving wordt hiervoor geschikt gemaakt en het wijk- en zorgnetwerk wordt optimaal benut. Dit vormt de basis om op een idealistische maar haalbare manier naar een Man Made Blue Zone te groeien. Op individueel niveau worden woningen aangepast voor de zorgbehoevende en tegelijk betrekken nieuwe bewoners de onbenutte woonruimten. Op buurtniveau worden hoeken van woonblokken verlevendigd met openbare functies en gebruikt om de deelwoningen te ontsluiten. Leegstaande gebouwen worden herbestemd tot bijvoorbeeld een Ambachtshuis, waar nieuwe en oude ambachten de kennis van ouderen en jongeren verbindt. De openbare ruimte wordt een autoluw netwerk voor verblijf en bewegen.  De combinatie van bestaande en nieuwe bewoners biedt perspectief voor nieuwe sociale verbindingen. Een opleving van de kracht van de volksbuurt: naar elkaar omkijken en voor- en met elkaar zorgen: noaberschap anno 2017.

 

Rotterdam: Who Dares – Carnisse: Herontwikkeling van bestaande woongebieden

In een proces van besluitvorming en ontwerp waarbij burgers, lokale overheid, politiek en maatschappelijke en zorgorganisaties nauw worden betrokken, willen de initiatiefnemers voor Carnisse een totale woon- en leefvisie ontwikkelen die middels een integrale aanpak uitgevoerd kan worden door een overall investerings- en beleggingsvisie. Dit speelt in op de behoefte vanuit institutionele beleggers om te investeren in vastgoed, met name in woningen en aanverwant vastgoed. Ze bieden Carnisse een sterk procesgerichte stedenbouwkundige strategie in de vorm van een kader (met een sterke supervisie) en een patchwork, dat bij de uitvoering flexibel is. Doel is om van Carnisse een voorbeeld voor een gezonde wijk te maken, voor alle generaties. Hun visie biedt een nieuw netwerk aan (zorg)voorzieningen, gekoppeld aan het groen van Carnisse, uitnodigend en bereikbaar voor alle wijkbewoners: van jong tot oud, van dynamisch tot kwetsbaar.

Geleen: de wijk als thuis

 

Voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis is behoefte aan circa 45 zorggeschikte woningen. De initiatiefnemers stellen een nieuw Woon-Carré voor, geïnspireerd op het klassiek hofje voor ‘ouderen’ en de authentieke Limburgse Carré-hoeve. Individuele, zorggeschikte woningen rondom een collectieve hof, met moestuin en terrasjes. Zelfstandig wonen, maar ook zo veel mogelijk delen om ontmoetingen te stimuleren. Het wonen aan een hof bevordert de betrokkenheid en aandacht voor elkaar.  Alleen de directe woonomgeving aanpakken is niet genoeg. Een rolstoel-, rollator- en dementievriendelijk langzaam verkeerscircuit is noodzakelijk om huizen met elkaar, en met alle (zorg)voorzieningen te verbinden. Dit veilige circuit nodigt mensen uit om zelf of samen boodschappen te doen, zelfstandig een bezoek aan de dokter te brengen, of ergens een kopje koffie te gaan drinken. Beweging, contact en zelfredzaamheid dragen bij aan gezondheid. De auto is te gast in de wijk. Alternatieve manieren van vervoer, zoals de 'Wens-bus' vergroten de actieradius en zelfredzaamheid. Naast een zorggeschikte woning is bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk nodig om lang en gezond in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven