​Naar een Handvest Cliëntenrechten


In 2015 ontving de Woonzorglijn 1849 oproepen, wat een daling inhoudt ten opzichte van het jaar 2014, toen er 2152 oproepen waren. Het merendeel van de oproepen betrof vragen om informatie: 93,2 procent. Net als de voorbije jaren zijn het familieleden die goed zijn voor de meerderheid van de oproepen die de Woonzorglijn ontvangt: 61,7 procent. De bewoners van woonzorgcentra zoeken zelf maar beperkt contact: 3,5 procent.

Belangrijke vaststelling is de toename van het aantal gegronde klachten over de rechten en de vrijheden van de bewoners van 71 in 2014 naar 103 in 2015. Anderzijds stellen we vast dat het aantal gegronde klachten met betrekking tot de dienstverlening aanzienlijk daalt van 126 naar 49. Ook het aantal gegronde financiële klachten daalt van 21 naar 10 in 2015.

De Vlaamse administratie start in maart van dit jaar een werkgroep ‘Rechtspositie van de bewoners in een woonzorgcentrum’ op. Zij beoogt hiermee een beschrijving te geven van de ankerpunten binnen de huidige regelgeving die expliciet verwijzen naar de vrijwaring van de rechten van de bewoners en familie van residentiële woonzorgvoorzieningen voor ouderen; een inventaris op te maken van bestaande literatuur rond rechten en verantwoordelijkheden van ouderen en hun naasten die in een residentiële voorziening verblijven; een inventaris op te maken van bestaande onderzoeken in binnen- en buitenland die gepeild hebben naar de beleving van de ouderen die verblijven in een residentiële voorziening wat betreft hun rechten en vrijheden; een inventarisatie op te maken van de mogelijke modellen van inspraak van bewoners en familie in binnen- en buitenland in het woon- en zorgbeleid van residentiële woonzorgvormen voor ouderen; aan de hand van het verzamelde materiaal en de input van de deelnemers een ‘to be’-beschrijving maken en de daaraan gerelateerde beleidsaanbevelingen formuleren. Wij zijn zo vrij om zelf een eerste beleidsaanbeveling te geven. “Vind het warm water niet opnieuw uit. Zorg ervoor dat eerst de bestaande regelgeving fatsoenlijk wordt nageleefd. De “wet patiëntenrechten” viert dit jaar haar vijftiende verjaardag, maar is jammer genoeg nog altijd, zowel bij zorgverleners als patiënten, onvoldoende gekend. De patiëntenrechten worden dikwijls met de voeten getreden en de controle hiervan laat de wensen over.