Ouderen echt centraal in het nieuw Vlaams welzijns- en zorgbeleid?

Minister Vandeurzen wil tegen 2018 een performant Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen uitwerken dat in staat is om de toenemende vraag naar aangepaste woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor ouderen op adequate wijze te beantwoorden. Hij heeft hiertoe een "Task Force ouderenzorg" geïnstalleerd die in een conceptnota de krachtlijnen van dit nieuwe beleid zal uittekenen. De beleidsverantwoordelijken en experten, die hieraan participeren zijn het er unaniem over eens dat oudere zorgvragers actief moeten betrokken worden bij elke besluitvorming en de zorg dient afgestemd op hun persoonlijke doelen, wensen en verwachtingen. .

Zeventien technische werkgroepen zullen worden opgestart om de in de conceptnota voorgestelde krachtlijnen te operationaliseren. De rode draad in deze nota is dat de zorgvrager (bewoner, gebruiker) zelf zijn zorgdoelen en zorgplan moet kunnen bepalen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er nog niet is aan gedacht om een werkgroep te voorzien die acties moet voorstellen om die centrale positie van bewoner en gebruiker waar te maken. Deze gemengde werkgroep wordt samengesteld uit onafhankelijke zorgvragers, vertegenwoordigers van verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers en woonzorgaanbieders. Haar werkzaamheden dienen te worden afgestemd op deze van de werkgroep "patiënt" in het kader van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg. De voorstellen van de werkgroep "zorgvrager" zullen als leidraad dienen voor de andere werkgroepen. Een eerste mogelijke opdracht is het opstellen van een charter. Dit charter voor de woonzorgvrager zou in de toekomst deel moeten uit maken van de erkenningsnormen van woonzorgvoorzieningen. Voorzieningen zullen moeten aantonen hoe ze dit charter realiseren. Wij hopen dat de voorstellen van de werkgroep "zorgvrager", naar analogie van het mantelzorgplan, vertaald zullen worden in "een zorgvragerplan" met (financieel) haalbare acties op korte en lange termijn. Prioritair zal hierbij aandacht moeten worden besteed aan empowerment van de zorgvrager onder meer via vormingspakketten (welke zijn mijn rechten? Hoe neem ik ze op? Hoe formuleer ik mijn zorgdoelen? Hoe maak ik mijn zorgplan op?) en coaching (een mogelijk mooie opdracht voor gebruikersverenigingen en /of mutualiteiten). Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers en het Vlaams patiëntenplatform zullen hun werking hiertoe moeten optimaliseren en beter op elkaar afstemmen. Dit actieplan kan mogelijks ook proefprojecten "goed bestuur" bevatten waarin woonzorgvoorzieningen, in samenwerking met gebruikersverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad, de mogelijkheden uittesten om de participatie van hun bewoners/gebruikers te versterken.
-