Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

1 Focus op de behoefte van de oudere en ruimte voor mantelzorg en

lokale initiatieven

Wij zijn van mening dat oplossingen gezocht moeten worden in een radicale focus op

de behoefte van de oudere en zijn omgeving met veel oog voor de kwaliteit van leven.

We pleiten voor ruimte voor lokaal maatwerk, waarbij de inwoners van een wijk of dorp

van het begin af aan nauw betrokken zijn bij de toekomstplannen of initiatiefnemer

zijn. Het is nodig te investeren in weerbare gemeenschappen, waarbij het vergroten

van de sociale cohesie leidt tot meer zelfredzaamheid in de wijk.

2 Meer eenvoud, samenhang en samenwerking 

Wij bepleiten voor de korte termijn het versterken van regionale samenwerking over
de domeinen heen, het bieden van domeinoverstijgende financiering en voldoende
experimenteerruimte. Voor de langere termijn roepen we de overheid op om de
ouderenzorg met zo min mogelijk schotten en zo eenvoudig mogelijk te organiseren. 

3 Oog voor preventie in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere

Professionals in zorg en welzijn hebben een cruciale rol bij het behouden, verbeteren
en bevorderen van de gezondheid van ouderen in buurt, wijk en dorp. Investeren in
gezonde leef- en woonomgevingen en een goed voorzieningenniveau, maar ook in
signalering, ondersteuning en zorg in de thuissituatie met oog voor de sociale aspecten 

4 Regie overheid op het realiseren van betrouwbare en gestructureerde
uitwisseling van cli├źntengegevens 

5 Voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor ouderen

6 Voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten
van hun werkplezier

7 Kansen in de zorg

De grote vraag naar medewerkers in de ouderenzorg biedt kansen voor herintreders
en werkzoekenden. Zorgprofessionals in opleiding moeten tijdens goed begeleide en gehonoreerde
stages ervaring in de ouderenzorg opdoen. 

8 Maatschappelijk debat over kwaliteit 

9 Vergaande opschaling van innovaties en digitale zorg 

10 Radicale streep door de bureaucratie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief