Triple Aim: betere zorg met minder kosten

Triple Aim is een uit de Verenigde Staten overgewaaid concept voor het duurzaam organiseren van zorg, waarbij drie doelen tegelijk worden nagestreefd:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking

Zes principes geven richting aan het proces. Ze zijn gezamenlijk geformuleerd tijdens een 24-uur congres over Triple Aim

  • Ambities en waarden Ik voel, deel en neem verantwoordelijkheid voor het realiseren van betere uitkomsten van zorg en ondersteuning, op zowel individueel- als populatieniveau, in een toekomstbestendige zorginfrastructuur. Het maatschappelijke belang van doelmatige, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning, weegt hierbij zwaarder dan het belang (en omzet en volume) van mijn eigen organisatie.
  • Governance De Triple Aim resultaten worden gerealiseerd door alle betrokken partijen sámen: patiënten en burgers; gemeenten en inwoners; zorgverzekeraars en verzekerden; zorgorganisaties en zorgverleners; professionals in het sociaal domein. Iedere partner levert een eigen financiële, professionele en bestuurlijke bijdrage. Deze samenwerking wordt geformaliseerd, georganiseerd en gecontracteerd. Ieder krijgt de gelegenheid en tijd om de organisatie hierop aan te passen. Met gezondheidswinst als gemeenschappelijk belang en waarde die als ‘shared savings’ gedeeld kan worden met de zorg- en ondersteuning die deze helpt realiseren.
  • Triple Aim-Programma’s De inrichting van preventieve, innovatieve en integrale zorgketens bevordert (positieve) gezondheid en competentie van inwoners en patiënten in alle levensfasen van voor de geboorte tot en met overlijden. Zorg en ondersteuning worden zodanig over alle domeinen heen georganiseerd dat mensen op verantwoorde manier zo zelfredzaam mogelijk kunnen leven, werken en thuis kunnen zijn. Commitment, vertrouwen en werkplezier bij zorgverleners zijn hierbij onontbeerlijk.
  • Lerend implementeren Bij het realiseren van de Triple Aim doelstellingen zoek ik actief de samenwerking vanuit de kennis, competentie en capaciteit die ik zelf kan inbrengen en ontbeer. Continu vernieuwen en leren zijn hierbij een must. Als kennis beschikbaar is, dan kies ik voor implementatie en verspreiding daarvan, in plaats van voor eigen ontwikkeling
  • Doelgericht Samen met mijn Triple Aim-partners lever ik in mijn regio de best mogelijke passende zorg en ondersteuning, met méér waarde per besteedde euro. Het totaal van uitkomsten voor alle patiënten en inwoners laat een gemiddeld betere gezondheid, vitaliteit en zelfstandigheid zien dan anders verwacht had mogen worden. Op feiten gebaseerd Beschikbaarheid van informatie is een sleutelvoorwaarde voor het slagen van Triple Aim. Dit geldt voor alle fasen: voor de opzet en onderbouwing vooraf; voor de programma uitvoering als zodanig; en voor transparant verantwoorden en tonen van resultaten achteraf. Informatie vergaren moet integraal gebeuren, over de schotten van domeinen heen. TERUG VERDER Hoe realiseren we in Nederland met elkaar de ambitie om de ervaren kwaliteit van zorg en de totale gezondheid te verbeteren en zo de totale kosten te verminderen? Wat vraagt