​Tweedaagse intersectorale samenwerking woonzorg/sector voor personen met een handicap


In totaal 37 directies van woonzorgcentra, thuiszorgvoorzieningen, VAPH-voorzieningen en vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid namen op 3 en 4 maart 2016 deel aan een boeiende tweedaagse over intersectorale samenwerking.

Zij spraken nu reeds af om hierover in het najaar van 2017 een terugkomdag te organiseren. Wij verzamelden volgende opmerkelijke vaststellingen en uitspraken:

 • De overheid moet ons de kans bieden om betere zorg en ondersteuning bieden in een regelluwe omgeving: “burgerlijke ongehoorzaamheid is een bron van vooruitgang”
 • Ondersteuning volgens het cirkelmodel (zelfzorg, sociaal netwerk, reguliere zorg, gespecialiseerde zorg) mag geen uitputtingsslag worden: de volgende cirkel dient niet slechts te worden aangesproken als de vorige compleet is uitgeput; maar steun in combinatie.
 • Vlaamse sociale bescherming (VSB): verhoogd inkomen van personen met zorgbehoefte en handicap: combinatie van basisondersteuningsbudget, zorgpremie en tegemoetkoming hulp aan bejaarden is mogelijk
 • Vanaf 1/1/2017: alle personen die niet rechtstreeks toegankelijke zorg van het VAPH genieten krijgen een persoonsvolgend budget (in cash of natura)
 • Personen met een persoonsvolgend budget kunnen hun budget samen leggen om samen zorg in te kopen
 • Een deel (5%) van het cashbudget (afhankelijk van de grootte van het budget bvb 3600 euro voor een budget van 70000 euro kan vrij worden besteed)
 • Voorzieningen die zichzelf naar elkaar durven kwetsbaar openstellen maken elkaar sterker
 • Samenwerken tussen organisaties is een haalbare oefening op voorwaarde dat de partners een gemeenschappelijke visie en doelstelling hebben, bereid zijn om samen op zoek te gaan , elkaars autonomie respecteren, elkaar beschouwen als gelijkwaardige partners en open communiceren met elkaar.
 • Elke medewerker is een ambassadeur van zijn/haar voorziening
 • Er is nood aan een uniforme regelgeving voor alle zorgvormen aan personen met een chronische zorgvraag
 • Persoonsvolgend budget is in Wallonië afgeschaft
 • De leeftijdsgrens van 65 jaar voor toetreding tot het VAPH is discriminerend.
 • Hoogte van persoonsvolgend budget (10000 tot 70000 euro) is onafhankelijk van basisinkomen. Het PVB financiert de vraag niet de noden
 • Het nieuwe systeem betekent in de sector voor personen met een handicap een ware revolutie voor gebruikers en voorzieningen. Nieuwe vergunde aanbieders komen op de markt, de voorzieningen zullen hun klanten moeten winnen.
 • Kleine voorzieningen zullen op termijn verdwijnen.
 • Budgethouders zullen zelf in onderhandeling moeten gaan met voorzieningen.
 • Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers opzien tegen de administratieve last en het beheer van het persoonlijk budget(geen interesse in cash). In Groot Brittannië worden hiervoor maatschappelijk werkers (casemanagement) ingezet. Gebruikers zijn wel in de wolken met de opmaak van een ondersteuningsplan en de hulp bij de keuze van het aanbod.
 • Het toekennen van een budget blijk geen positieve invloed te hebben op de kwaliteit van leven van de persoon.
 • Een onafhankelijke indicatiestelling is onafwendbaar
 • Er zullen nieuwe aanbieders op de markt komen
 • Anders dan in de sector voor personen met een handicap zien wij in de thuis- en ouderenzorg geen sterke gebruikersgroepen
 • Er zal twee à drie jaar nodig zijn om met het systeem PVF te experimenteren in de ouderen- en thuiszorg en een draagvlak te creëren.
 • Gebruikers moeten vanaf nu kiezen. Zullen de zwakkeren hiervan niet het slachtoffer worden?
 • Woonzorgcentra kijken met afgunst naar de financiering van de gehandicaptensector: het hoogste cashbudget voor de PVF bedraagt 70000 euro. De hoogste financiering voor een zorgbehoevende bewoner van een woonzorgcentrum: 50000 euro.
 • Gelijke financiering voor een gelijke zorgzwaarte. Pas dan invoering van een nieuwe financieringsvorm. Het kan niet dat een woonzorgcentrum voor een bewoner met een RVT-erkenning per dag 24 euro meer krijgt dan een bewoner met een ROB-erkenning
 • De nieuwe financieringsvorm “PVF” moet identiek zijn voor alle voorzieningen binnen het woonzorgdecreet
 • Niet akkoord met een onafhankelijke indicatiestelling. Een evoluerende zorgzwaarte moet gelijk lopen met een evoluerende financiering. BelRAI biedt hiertoe de mogelijkheden.
 • In alle sectoren dient een inkomens-gerelateerde bijdrage te worden ingevoerd
 • Sociaal ondernemerschap dat gat in de markt wil opvullen krijgt vele negatieve defensieve reacties van traditionele welzijnspartners
 • Alleen in de zorgsector kan de vrije markt niet
 • Invoering PVF in thuiszorg vergt een capaciteitsuitbreiding van de thuiszorg (meer uren).
 • Gebruikers zijn blij met de PVF
 • Als je goed bent komt de cliënt wel
 • Wij spreken niet meer over bouwen. Er zullen geen subsidies meer worden gegeven voor bouwen
 • Gebruikers willen af van de collectieve woonvormen af (voor sommige groepen zijn die wel nodig)
 • Persoon met een handicap heeft soms genoeg van de bemoeizucht
 • Er is nood aan een intersectoraal trajectbegeleidingsdienst. Nu doet elke sector zijn eigen voortraject
 • Er is een gebrek aan nazorg en opvolging vanuit de Diensten Ondersteuningsplan
 • Er is een ontschotting op alle niveaus nodig: één vergunning voor “wonen met ondersteuning”
 • Er is nood aan één zorgzwaarte-indicatie-instrument over alle sectoren heen
 • Nood aan een eenheidsstatuut voor personeel in alle zorg- en welzijnssectoren
 • De klantgerichte werking in de ouderenzorg staat niet op het niveau van deze in de VAPH-sector
 • Vipa moet experimenteren met multi-functionele structuren