Verpleeghuis "De Posten" bereidt zich voor op de toekomst

Investeren in nieuwe woonvormen

Rik Hogenboom: ‘Langer zelfstandig wonen, dat is met de huidige woningvoorraad een utopie. Zelfs als je alle zorg aan huis kunt krijgen die je nodig hebt, dan nog zijn er maar weinig woningen levensloopbestendig. We moeten investeren in nieuwe woonvormen, waar mensen met een gerust hart oud kunnen worden en de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben, van huishoudelijke hulp tot 24 uurs verpleegzorg. Het huidige verpleeghuisconcept is niet toekomstbestendig. Dat vraagt iets van de aanbieders van wonen en zorg, maar ook van de consument. Die moet eerder gaan nadenken over de toekomst.

De Posten biedt diensten op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging, geriatrische revalidatie, welzijn en wonen in Enschede. Het uitgangspunt van handelen is Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. Met hart voor bewoners, klanten én medewerkers en gebaseerd op humanistische waarden. Belangrijke aspecten waar De Posten naar streeft:

  • behoud van de eigen regie
  • maatwerk
  • betrokkenheid en persoonlijke aandacht.

Een plek in de wijk

Het gebouw van De Posten is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om echt te kunnen gaan bouwen voor de toekomst: ‘Ik zie het gebouw de Posten als een natuurlijke plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten, wonen, recreëren of werken. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat past ook in ons humanistisch gedachtegoed. En wij leveren zorg op maat, aan wie dat nodig heeft, ongeacht de woonsituatie. Daarmee creëren we een plek waar mensen met of zonder zorgvraag wonen, waar mensen met of zonder zorgvraag een hapje komen eten, naar de kapper gaan, een spelletje doen, fysiotherapie krijgen of noem maar op. Dat is wat we voor ogen hebben met de nieuwbouw. Onze zorgvisie sluitdaarop aan en zal meer en meer naar buiten gericht zijn. Ik denk dat het traditionele verpleeghuis zal verdwijnen. Natuurlijk blijven we de zorg verlenen die nodig is, maar in een autonome woonsituatie van de klant. Verpleegzorg in plaats van verpleeghuiszorg.’

Eigen regie en verantwoordelijkheid

Hogenboom vervolgt: ‘Een belangrijk element in de discussie rond de zorgkloof is eigen regie en verantwoordelijkheid. We zijn in de zorg zo gewend om te zorgen, dat we geneigd zijn om alles over te nemen. Terwijl mensen best nog veel zelf kunnen en ook willen. Waarom zou iemand geen aardappels meer schillen of planten water geven? Het is goed voor het welzijn om zinvol bezig te blijven en het scheelt de zorgprofessionals tijd, die ze aan andere zorgtaken kunnen besteden. Als we er een gewoonte van maken om naar ieders mogelijkheden te kijken, in plaats van naar zijn of haar beperkingen, dringen we hospitalisatie terug en winnen we tijd en gezondheid en welzijn.’

Uitdaging voor de komende jaren

‘Ik denk dat we een cultuuromslag nodig hebben om de zorgkloof echt op te lossen. We moeten naar het totaalplaatje kijken. De hervorming van het zorgstelsel moeten we in een veel groter verband aanpakken, anders verschuiven we alleen het probleem. We kunnen niet de hele arbeidsmarkt leegtrekken ten behoeve van de zorgsector, want dan komt de economie in de knel. Door het anders te organiseren, meer samen te werken, meer gebruik te maken van ieders kwaliteiten, betere omstandigheden te creëren voor mantelzorg, technologie slim in te zetten en klanten zelf laten doen wat zij zelf nog kunnen. Daar moeten we met z’n allen een balans in vinden. Dat is denk ik de grootste uitdaging voor de komende decennia.’

Hoe kunnen we de zorgkloof overbruggen?

  • Iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam: wat je kunt, doe je zelf
  • Inclusieve samenleving: iedereen doet en werkt mee naar eigen kunnen
  • Langer zelfstandig wonen
  • Zorg en behandeling aan huis
  • Domein overstijgend samenwerken
  • Inzet van zorgtechnologie
  • Bewustzijn vergroten bij jongere generatie over toekomstgericht wonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief