​Vlaamse Regering wil in 2017 58 miljoen euro in ouderenzorg en 14 miljoen euro in thuiszorg investeren

Vlaamse Regering wil in 2017 58 miljoen euro in ouderenzorg en 14 miljoen euro in thuiszorg investeren

De Vlaamse Regering legde op 26 september 2016 haar begrotingsopmaak voor 2017 voor.. Het budget voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stijgt in 2017 met circa 480 miljoen euro naar 11,51 miljard euro. |117,5 miljoen euro gaat naar de sector voor minder- en meerderjarige personen met een handicap. Dat is het grootste bedrag dat ooit voor deze sector werd begroot. Hiermee zet Vlaanderen de definitieve stap naar een nieuw financieringssysteem dat meer zorggarantie biedt en waarbij de persoon met een beperking zelf de keuze van zijn of haar ondersteuning maakt. Het gaat om investeringen in het basisondersteuningsbedrag, de rechtstreekse en niet-rechtstreekse hulp. Er is bijzondere aandacht voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES).In de residentiële ouderenzorg wordt verder werk gemaakt van de uitbreiding met 1.398 woongelegenheden en wordt ruimte gecreëerd voor meer dan 1.000 nieuwe RVT-plaatsen. Het gaat om een investering van 58 miljoen euro. Hiervan wordt 5,6 miljoen voorzien om in aanbouw zijnde woon-zorgcentra te financieren (de zogenaamde ‘precaire dossiers’).Voor de thuiszorg wordt een groeipad van 14 miljoen euro voorzien.

Voor de ziekenhuizen wendt de Vlaamse regering een nieuwe financieringstechniek aan die haar lopende financieringsengagementen op een gematigde wijze aanrekent en in lijn is met de Europese regelgeving. Zo komt er een instandhoudingsforfait voor de infrastructuur van de ziekenhuizen en wordt 32 miljoen euro toegevoegd aan het reeds beschikbare budget. Er is gekozen voor een forfait dat maximaal instaat voor administratieve eenvoud en de ziekenhuizen responsabiliseert. Daarnaast wordt een strategisch forfait opgestart, waarbij in een eerste fase de engagementen worden ingekanteld voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen. Uiteraard zal deze operatie in nauw overleg met de sector uitgevoerd worden. | VIPA

Hierbovenop wordt ook voor het komende begrotingsjaar weer 100 miljoen euro voorzien voor investeringen in welzijns- en zorginfrastructuur, waarmee onder meer het forfaitair systeem voor investeringen in de woonzorgcentra zal starten. Bron: persmededeling minister Vandeurzen